EISZ bizottság

Az EISZ Bizottság története és feladatai 2001-2011
Az EISZ program könyvtárosi és információszolgáltatási szakmai hátterét az EISZ Bizottság adja. A Bizottság szakmai tanácsadó testület, amelynek javaslattevő és döntés-előkészítő szerepe van az EISZ Nemzeti Program működtetése tekintetében. A Bizottság jogi személyiséggel nem rendelkezik.
Kezdetek 2002-2008
Az Elektronikus Információ Szolgáltatás (EISZ) nemzeti program elveinek és követelményeinek kidolgozására a felsőoktatási beruházások kormánybiztosa, Béres István 2001. szeptember 28-án létrehozta az EISZ Bizottságot, amely magyar felsőoktatási könyvtári vezetőkből, független szakértőkből, tanácsadókból, az MTA és az OTKA Bizottság képviselőjéből állt. A Bizottságot azzal a céllal hozták létre, hogy a testület tanácsaival segítse a magyar felsőoktatás és kutatás minél szélesebb körének elektronikus információval történő ellátását, tegyen javaslatot a szolgáltatás tartalmára, formájára, működésére, a szolgáltatásban részesülők körére. Az Oktatási Minisztérium a Bizottságot 2004. év elején újrastrukturálta, összetételét és feladatkörét módosította. Az oktatási miniszter a 2003. november 27-i államtitkári értekezlet alapján 2004-re három könyvtári szakembert kért fel a Bizottságban való aktív részvételre, akik feladatukat megbízási szerződés alapján végezték. 2005. április 11-én az OM közigazgatási államtitkára elfogadta az EISZ Bizottság hivatalos ügyrendjét. A Bizottságba az EISZ Nemzeti Alapprogram koordinációjáért felelős OM, valamint a finanszírozásba bekapcsolódott szervezetek voltak jogosultak tagokat delegálni (a Bizottság összetétele évről évre változott): MTA, NKTH, OM, OTKA, könyvtári szakértő, könyvtár-informatikai szakértő, nemzetközi könyvtári szakértő, magyar felsőoktatási könyvtári vezetők. A Bizottság munkáját felkért (független) szakértők is segítették.
Az EISZ Bizottság 2009-2011
Az EISZ Bizottság 9 főből áll. Elnökét saját soraiból választja. A korábbi években az EISZ Bizottság létszáma kisebb volt, de a konzorcium megalakulásával a konzorciumi kör minden intézménytípusa képviselőt kapott. Tagjait részben a konzorciumi tagok jelölik (lista alapján), részben a támogatók delegálják (munkájukat évek óta társadalmi munkában, honorárium nélkül látják el). A Bizottság általában kétheti rendszerességgel ülésezett, a nyári hónapok kivételével (éves szinten 13-17 ülést tartottak). Az ülésekről, döntésekről jegyzőkönyv készült.
Konzorciumi tagok delegáltjai:
 • Állami egyetemek (2 fő, ebből egy fő a mindenkori Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának elnöke, a második főre az EKK saját körén belül jelöltet állít)
 • Állami főiskolák (1 fő) (Főiskolai és Kari Könyvtárigazgatók Szövetsége elnöke, ill. az általa delegált személy)
 • Nem állami egyetemek/főiskolák (1 fő, az EKK erre a posztra is konszenzusos javaslatot tesz)
 • Nonprofit intézmények (2 fő – 1 minisztériumi háttérintézményből, 1 nem minisztériumi háttérintézményből)
Támogató intézmények delegáltjai:
 • MTA (1 fő), a jelenlegi bizottsági elnököt is adja
 • OKM/NEFMI (1 fő, vagy minisztériumi delegált, vagy felkért szakértő, ebben az esetben az EISZ Iroda javaslatot tehet)
 • NKTH/NFÜ (1 fő) Az NKTH képviselője, tekintve, hogy a szervezet megszűnt, 2011-ben már nem látogatta az üléseket. A feladatokat átvevő NFÜ nem delegált tagot a Bizottságba.
A Bizottság feladatai és hatásköre:
 • javaslatot tesz a konzorcium tagjai számára a megvásárolandó adatbázis felhasználási jogok körére és a konzorciumra kötelező döntést hoz azon adatbázisok köréről, amelyek felhasználási jogait az adott évben a konzorcium megvásárolja;
 • az EISZ Nemzeti Program finanszírozásában részt vevő szervezetek közötti szakmai kommunikációs fórumként aggregálja és összehangolja a felsőoktatási és tudományos kutatási igényeket;
 • a fenti tevékenysége alapján javaslatot tesz majd döntést hoz elektronikus folyóiratok és egyéb elektronikus tartalmak, tudományos információforrások felhasználási jogainak megszerzése ügyében az EISZ Nemzeti Programhoz kötődő licencszerződéseket kötő Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére;
 • a konzorciumi szerződés mellékletét képező finanszírozási alapelvekkel összhangban megállapítja az egyes tagok által az egyes adatbázisok felhasználásáért adott évben fizetendő pénzbeli hozzájárulás mértékét, vagyis az önrészek kiszámításának módját
 • részt vesz szakmai bemutatókon, fogadja a külföldi és hazai tartalomipari cégek képviselőit, előzetesen tájékozódik a piaci lehetőségekről;
 • szakmai javaslatot tesz összehasonlító elemzések készítésére az egyes adatbázisok használhatóságát, kereshetőségét, árait stb. illetően;
 • szakmai szempontokat nyújt az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a használati statisztikai adatok gyűjtéséhez és elemzéséhez;
 • javaslatokat dolgoz ki az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a hozzáférés és használat elősegítése, növelése, illetve intenzitása érdekében;
 • évenként értékeli az EISZ Nemzeti Program helyzetét, működését, és beszámolót tart a konzorciumi közgyűlés, valamint a támogatást nyújtó intézmények számára;
 • szakmai tanulmányokat készít vagy rendel meg,
 • munkája során kapcsolatot tart a feladatkörét érintő hatáskörrel rendelkező szervekkel, bizottságokkal;
 • figyelemmel követi a Bizottság javaslatai alapján tett intézkedések végrehajtását a tagokat delegáló intézmények részére;
 • tájékoztatókat, ajánlásokat ad ki és tesz közzé a www.eisz.hu honlapon, illetve egyéb fórumokon (pl.: EKK lista).
 • egyeztet az adatbázisokat felhasználó intézményekkel az eredményekről és jó gyakorlatokról, illetve azok használhatóságáról;
 • egyeztet a belső szakmai anyagok nyilvánosságra kerüléséről, közreadásának módozatairól;
 • a szakmai koordináció végrehajtását segítő irányelveket fogad el, amelyek az egyes konzorciumi tagok projekt menedzsmentjeinek munkájában érvényesítendőek;
 • javasolhatja a taggyűlés számára tag kizárást.
A Bizottság működése:
A Bizottság üléseit az elnök hívja össze. A Bizottság üléseit (átlagosan) kéthetente tartja az előző ülésen meghatározott időpontban.
Az ülés napirendjének előkészítéséről az EISZ Bizottság gondoskodik az EISZ Iroda közreműködésével. A Bizottság bármely tagja napirendi pont pontos megjelölésével, továbbá a kapcsolódó dokumentumok egyidejű csatolásával kezdeményezheti valamely kérdés megtárgyalását és napirendre tűzését.
A Bizottság ülései nem nyilvánosak. A Bizottság üléseit az elnök nyitja meg a napirendi pontok ismertetésével. A Bizottság valamennyi tag által megtárgyalni javasolt napirendi pontot érdemben köteles megvizsgálni. Az elnök a napirendi pontok ismertetését követően megnyitja az érdemi ülést. Az ülésekről jegyzőkönyv készül.
A Bizottságban minden tag egy szavazattal rendelkezik. Határozatképes a Bizottság, amennyiben tagjai közül legalább 4 fő, továbbá az elnök részt vesz a határozathozatalban.
A Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A tartózkodás nemleges szavazatnak minősül. A Bizottság tagjai kötelesek a határozatok tartalmát bizalmas információként kezelni.
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója
Digitális Tankönyvtár felsőoktatási tankönyvek egyetemi jegyzetek folyóiratcikkek elektronikusan
Layout:en-US:mtakBanner